Forside / Om os / Vedtægter og pensionsregulativ

Vedtægter og Pensionsregulativ

Ændringer i vedtægter og pensionsregulativ træffes af generalforsamlingen. 

vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. april 2016

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1 Navn og hjemsted

Pensionskassens navn er TDC Pensionskasse (herefter ”TDP”). TDPs hjemsted er i Københavns Kommune. TDP kan have afdelingskontorer i Århus og Odense, der efter direktørens bestemmelse varetager opgaver inden for TDPs opgaveportefølje.

§ 2 Baggrund, formål og pensionsbidrag

TDP blev etableret med virkning fra den 1. januar 2010 ved fusion mellem KTAS Pensionskasse (herefter ”KTP”), Fyns Telefons Pensionskasse (herefter ”FTP”) og Jydsk Telefons Pensionskasse (herefter ”JTP” og sammen med KTP og FTP de ”Fusionerede Pensionskasser”) med Jydsk Telefons Pensionskasse som den fortsættende pensionskasse. TDP er tilknyttet TDC A/S (herefter ”Selskabet”), som er sponsorvirksomhed for pensionskassen.

TDP har til formål at sikre pensioneringen af de i § 3 nævnte medlemmer.

Pensionsbidrag mv. og ydelser til medlemmerne i henhold til disse vedtægter er omfattet af reglerne om pensionsordninger i afsnit 1 i lov om beskatning af pensionsafkast.

§ 3 MEDLEMMER

Medlemmer af TDP er

a. Samtlige ansatte tjenestemænd i Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S indtil disse selskabers fusion den 29. august 1995 med Tele Danmark A/S (nu TDC A/S) samt andre pensionsberettigede medarbejdere i henhold til pensionsregulativerne.

b. (i) Tidligere ansatte tjenestemænd i det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S, (ii) tidligere ansatte i selskaber, der var datterselskaber af disse selskaber og (iii) tidligere ansatte i andre selskaber i TDC-koncernen (tidligere Tele Danmark-koncernen), der modtager pension af TDP eller har ret til opsat pension.

c. Øvrige tidligere ansatte medarbejdere i det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S, der modtager ydelser fra TDP.

d. Personer, der modtager ægtefællepension/enkepension efter (i) en tidligere ansat tjenestemand i det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S, (ii) en tidligere ansat i et selskab, der tidligere var datterselskab af det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S, Jydsk Telefon A/S eller (iii) en tidligere ansat i andre selskaber i TDC-koncernen (tidligere Tele Danmark-koncernen).

e. Ansatte i selskaber, der var datterselskaber af det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S eller Jydsk Telefon A/S, som i henhold til særlig overenskomst er berettiget til ydelser fra TDP.

f. Ansatte i andre selskaber i TDC-koncernen (tidligere Tele Danmark-koncernen), der har været ansat i det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S eller disses datterselskaber, og som på overflytningstidspunktet var medlem af en af de Fusionerede Pensionskasser eller TDP.

Der kan ikke optages nye medlemmer i TDP. Personer, der erhverver ret til ægtefællepension i forbindelse med et medlems død og dermed bliver medlem af TDP, betragtes i denne sammenhæng ikke som nye medlemmer.

§ 4 MEDLEMMERS HÆFTELSE

Medlemmerne hæfter ikke for TDPs forpligtelser.

PENSIONSKASSENS INDTÆGTER OG DERES ANBRINGELSE

§ 5 Midlernes tilvejebringelse

Midlerne til TDP tilvejebringes således:

a. Ordinære bidrag for tjenestegørende medlemmer i TDC-koncernen fra Selskabet, respektive dets datterselskaber.

b. Ekstraordinære bidrag fra Selskabet, respektive dets datterselskaber til at dække underskud.

c. Renter og udbytte af formuen.

d. Eventuelle andre indtægter.

§ 6 Midlernes anbringelse

TDPs midler anbringes - efter fradrag af fornøden likvid beholdning - i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning samt efter Finanstilsynets nærmere bestemmelse.

MEDLEMSINFORMATION

§ 7 Medlemsmøde

Senest 14 dage før afholdelse af ordinær generalforsamling, jf. § 9, indkaldes medlemmerne til medlemsmøde i hvert af de 3 valgområder, jf. § 17.

Dagsorden for medlemsmøderne skal mindst omfatte:

1. Orientering fra TDPs ledelse

2. Orientering fra de valgte bestyrelsesmedlemmer

3. Eventuelt

Medlemsmødet indkaldes med et varsel på mindst 14 dage.

Rimelige omkostninger til medlemsmødet afholdes af TDP, herunder udgifter til fælles transport for medlemmer bosiddende udenfor den kommune, hvori medlemsmødet afholdes. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer herfor.

§ 8 Tilskud

TDP kan, efter beslutning i bestyrelsen, yde et begrænset årligt tilskud til informationsaktiviteter, der initieres af pensionistforeninger og seniorklubber, der optager TDPs medlemmer.

GENERALFORSAMLINGEN

§ 9 Generalforsamlingen, indkaldelse, afholdelse mv.

Medlemmernes ret til at træffe beslutninger i TDP udøves på generalforsamlingen og ved valg til bestyrelsen ved urafstemning, jf. § 17.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og afholdes i København, Århus eller Odense.

Den ordinære generalforsamling afholdes senest 4 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår. Indkaldelsen sker med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel og bekendtgøres i overensstemmelse med § 28.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal finde sted inden 14 dage, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller når det forlanges af en tiendedel af samtlige medlemmer, af TDPs aktuar, af en revisor eller af Finanstilsynet. Medlemmers forlangende skal angive et bestemt emne. Indkaldelsen sker med samme varsel som for ordinære generalforsamlinger.

Bestyrelsen kan ved enstemmighed beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at medlemmerne kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede på generalforsamlingen (delvis elektronisk generalforsamling) eller at generalforsamlingen som supplement delvist afholdes som videokonference mellem lokaler i de to landsdele, hvor generalforsamlingen ikke afholdes, og det lokale, hvor generalforsamlingen afholdes.

Tilsvarende kan bestyrelsen beslutte, at generalforsamlingen alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde, dvs. som en fuldstændig elektronisk generalforsamling. Beslutningen skal træffes i overensstemmelse med reglerne i selskabslovens § 77.

Rimelige omkostninger til fælles transport til generalforsamlingen fra landsdele, hvor generalforsamlingen ikke holdes, afholdes af TDP, hvis ikke generalforsamlingen afholdes som delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling eller delvist som videokonference. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer herfor.

§ 10 Adgang, stemme mv.

Ethvert medlem har adgang til at deltage i generalforsamlingen og tage ordet der, når medlemmet fra et af TDPs kontorer har fået udleveret adgangskort. Anmodning om adgangskort skal indgives til et af TDPs kontorer senest 3 hverdage før generalforsamlingen.

Ethvert medlem har en stemme.

Ethvert medlem har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt der skriftligt fremsættes anmodning herom over for bestyrelsen inden det pågældende års 1. februar. Et stemmeberettiget medlem har ret til at deltage i generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen kan højst have fuldmagt fra 25 medlemmer. Fuldmagten skal være skriftlig, dateret og kan kun gives for en konkret generalforsamling.

§ 11 Dagsordenens tilgængelighed

I henhold til gældende lovgivning, dog mindst 8 dage før hver generalforsamling skal dagsorden og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning gøres tilgængelig for medlemmerne til eftersyn.

Indkaldelsen til generalforsamlingen skal angive de anliggender, generalforsamlingen skal behandle. Indholdet af forslag til vedtægtsændringer skal i det væsentligste angives i indkaldelsen.

§ 12 Mindstekrav til dagsordenen

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

a. Bestyrelsens beretning.

b. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse.

c. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.

d. Eventuelle forslag fra bestyrelse, revisor, aktuar, Finanstilsynet eller medlemmerne.

e. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. § 17.

f. Valg af revisor(er).

g. Eventuelt.

§ 13 Valg af dirigent, afstemning mv.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder mødet og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og afstemningsmåden, for så vidt han ikke måtte finde anledning til at henvise spørgsmålets afgørelse til generalforsamlingen selv.

Afstemningen skal dog foregå skriftligt, hvis blot 10 % af de fremmødte medlemmer kræver det.

§ 14 Flertalskrav

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke andet er fastsat i den til enhver tid gældende lovgivning eller nærværende vedtægter.

Beslutning om ændring af vedtægterne træffes af generalforsamlingen. Ændringer af vedtægterne kan kun vedtages, såfremt det tiltrædes af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Ændringerne har først gyldighed, når de er godkendt af Selskabet og af videnskabsministeren efter forhandling med finansministeren.

Beslutning om ændring af pensionsregulativet træffes af generalforsamlingen. Ændringer af pensionsregulativet kan kun vedtages, såfremt det tiltrædes af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Ændringerne har først gyldighed, når de er godkendt af Selskabet, de berørte forhandlingsberettigede personaleorganisationer og af videnskabsministeren efter forhandling med finansministeren.

Vedtægts- eller pensionsregulativændringer, der væsentlig begrænser medlemmernes pensionstilsagn, skal forelægges medlemmerne skriftligt til stillingtagen, og har ikke virkning for de medlemmer, der inden for 4 uger har angivet ikke at ville tiltræde ændringerne, forudsat at andet ikke er angivet i den til enhver tid gældende lovgivning.

§ 15 Ændring i vedtægt eller regulativ efter pålæg

Ændringer i vedtægterne eller i pensionsregulativet, som Finanstilsynet har pålagt TDP at foretage, og som ikke har opnået de fornødne stemmer, anses for gyldigt vedtagne, såfremt ikke mere end to tredjedele af de afgivne stemmer er imod ændringerne.

§ 16 Protokol

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse skal en bekræftet udskrift af generalforsamlingsprotokollen være tilgængelig for medlemmerne på TDPs kontorer eller på TDPs hjemmeside.

§ 17 URAFSTEMNING

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, som ikke udpeges af Selskabet, sker ved urafstemning blandt medlemmerne.

Med henblik på at sikre en geografisk repræsentation i bestyrelsen opdeles urafstemningen i følgende tre valgområder:

  • Medlemmer af det tidligere KTP vælger: 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til bestyrelsen
  • Medlemmer af det tidligere FTP vælger: 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til bestyrelsen
  • Medlemmer af det tidligere JTP vælger: 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til bestyrelsen

Valg af medlemmer til bestyrelsen sker skriftligt, og hvert medlem har en stemme. Beslutning om valg af medlemmer til bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Er der kun opstillet een kandidat som bestyrelsesmedlem og een kandidat som suppleant i et valgområde, anses de pågældende for valgt uden afstemning.

Til gennemførslen af urafstemning og optælling, herunder redigering og udsendelse af valgmateriale, nedsættes et valgudvalg bestående af direktøren samt et udpeget og et valgt bestyrelsesmedlem fra den afgående bestyrelse, hvor den sidstnævnte, i det omfang det er muligt, skal være et bestyrelsesmedlem, der ikke er genstand for valg. De nærmere regler for urafstemningens gennemførelse fastsættes af valgudvalget, dog at stemmesedler for at være gyldige, skal være TDP i hænde senest 35 dage efter generalforsamlingen, og skal være udsendt til medlemmerne senest 14 dage før afstemningen skal være afsluttet.

PENSIONSKASSENS LEDELSE

§ 18 Bestyrelsens sammensætning mv.

Bestyrelsen består af en formand og fem andre medlemmer, hvoraf tre vælges blandt medlemmerne ved urafstemning, jf. § 17. Formanden og de øvrige medlemmer af bestyrelsen udpeges af Selskabet. For hvert bestyrelsesmedlem udpeges respektive vælges på samme måde en suppleant, der træder i medlemmets sted i tilfælde af forfald.

Valgperioden for medlemmerne er 4 år. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

§ 19 Beslutningsdygtighed mv.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne, herunder formanden, er til stede.

Beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Der kan fastsættes regler for bestyrelsens virksomhed i en forretningsorden.

§ 20 Ansættelse af direktør

Bestyrelsen ansætter til at varetage den daglige ledelse af TDP en direktør og fastsætter dennes ansættelsesvilkår.

§ 21 Ledelsens opgaver

Bestyrelsen og direktøren forestår ledelsen af TDP og skal sikre en forsvarlig organisation og administration af TDP og dens midler.

§ 22 Tegningsret og prokura mv.

TDP forpligtes ved retshandler, som på dens vegne indgås af den samlede bestyrelse eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen.

Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen, og kan kun meddeles til to eller flere i forening.

REGNSKABSAFLÆGGELSE

§ 23 Regnskabsår

TDPs regnskabsår er kalenderåret.

§ 24 Årsrapport

For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen og direktøren i overensstemmelse med lovgivningens regler en årsrapport, der mindst består af en ledelsesberetning, en ledelsespåtegning og et årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere en forsikringsteknisk statusopgørelse. Skulle denne status vise, at TDP ikke har dækning for sine forpligtelser, påhviler det Selskabet at yde TDP et ekstraordinært bidrag, som forholdene måtte tilsige.

Årsrapporten revideres af én eller flere revisorer, af hvilke mindst én skal være statsautoriseret revisor.

Revisor(er) vælges hvert år på den ordinære generalforsamling.

§ 25 PENSIONSKASSENS AKTUAR

TDP skal have en ansvarshavende aktuar, der udpeges af bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter aktuarens ansættelsesvilkår.

§ 26 PENSIONSKASSENS OPLØSNING

I øvrigt kan TDP kun opløses i overensstemmelse med lov om tilsyn med firmapensionskasser.

Sker opløsningen i form af likvidation vælger generalforsamlingen likvidatorerne, såfremt Finanstilsynet ikke har truffet anden afgørelse.

Likvidatorerne udarbejder en delingsplan for TDPs formue og forelægger den for Finanstilsynet til godkendelse.

De formueandele, der i henhold til delingsplanen tilkommer medlemmerne, skal anvendes som foreskrevet i den til enhver tid gældende lovgivning. Eventuel overskydende formue efter opfyldelse af pensionstilsagn tilfalder Selskabet.

§ 27 VOLDGIFT

Enhver uenighed om fortolkningen af nærværende vedtægter og af pensionsregulativet skal - såfremt mindelig ordning ikke kan opnås - afgøres ved de ordinære domstole. Et medlem af pensionskassen er dog berettiget til i stedet at kræve uenigheden afgjort ved voldgift i overensstemmelse med reglerne i lov om voldgift og efter Regler for behandling af sager ved Voldgiftsinstituttet (Danish Arbitration), herunder de til enhver tid gældende procedureregler.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

§ 28 Offentliggørelse

Alle bekendtgørelser og meddelelser om TDP, som bestyrelsen også uden disse vedtægters udtrykkelige forskrift måtte finde anledning til at udsende, skal offentliggøres på TDPs hjemmeside og kan blive tilsendt medlemmerne direkte.

§ 29 Retsgrundlag

TDPs virksomhed er omfattet af lov om tilsyn med firmapensionskasser.

Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger afholdt henholdsvis den 3. maj 2010, 4. maj 2010 og 5. maj 2010.

I.  ALMINDELIGE BESTEMMELSER

§ 1

Stk. 1. Pensionskassens navn er TDC Pensionskasse (herefter ”TDP”). TDPs hjemsted er i Københavns Kommune.

Stk. 2. TDP blev etableret med virkning fra den 1. januar 2010 ved fusion mellem KTAS Pensionskasse, Fyns Telefons Pensionskasse og Jydsk Telefons Pensionskasse med Jydsk Telefons Pensionskasse som den fortsættende pensionskasse. TDP er tilknyttet TDC A/S (CVR-nr. 14773908), som er sponsorvirksomhed for pensionskassen. Ved “Selskabet” eller afledninger af dette ord forstås i pensionskassens vedtægter og dette regulativ TDC A/S.

Stk. 3. TDP har til formål at sikre pensioneringen af de i § 1, stk. 5 nævnte medlemmer.

Stk. 4. Pensionsbidrag mv. og ydelser til medlemmerne i henhold til dette regulativ er omfattet af reglerne om pensionsordninger i afsnit 1 i lov om pensionsafkastbeskatning.

Stk. 5. Medlemmer af TDP er:

a) Samtlige ansatte tjenestemænd i Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S indtil disse selskabers fusion den 29. august 1995 med Tele Danmark A/S (nu TDC A/S) samt andre pensionsberettigede medarbejdere i henhold til pensionsregulativerne.

b) (i) Tidligere ansatte tjenestemænd i det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S, (ii) tidligere ansatte i selskaber, der var datterselskaber af disse selskaber og (iii) tidligere ansatte i andre selskaber i TDC-koncernen (tidligere Tele Danmark-koncernen), der modtager pension af TDP eller har ret til opsat pension.

c) Øvrige tidligere ansatte medarbejdere i det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S, der modtager ydelser fra TDP.

d) Personer, der modtager ægtefællepension/enke­pen­sion efter (i) en tidligere ansat tjenestemand i det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S, (ii) en tidligere ansat i et selskab, der tidligere var datterselskab af det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S, Jydsk Telefon A/S eller (iii) en tidligere ansat i andre selskaber i TDC-koncernen (tidligere Tele Danmark-koncernen).

e) Ansatte i selskaber, der var datterselskaber af det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S eller Jydsk Telefon A/S, som i henhold til særlig overenskomst er berettiget til ydelser fra TDP.

f) Ansatte i andre selskaber i TDC-koncernen (tidligere Tele Danmark-koncernen), der har været ansat i det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S eller disses datterselskaber, og som på overflytningstidspunktet var medlem af en af de Fusionerede Pensionskasser eller TDP.

Stk. 6. Der kan ikke optages nye medlemmer i pensionskassen. Personer, der erhverver ret til ægtefællepension i forbindelse med et medlems død og dermed bliver medlem af pensionskassen, betragtes i den sammenhæng ikke som nye medlemmer.

Stk. 7.  De bestemmelser i dette regulativ, der omhandler medlemmernes efterlevende ægtefælle, omfatter også registrerede partnere.

Stk. 8.  Selskabet, respektive dets datterselskaber, yder et ordinært bidrag, beregnet som en procentdel af den pensionsgivende løn samt et ekstraordinært bidrag til dækning af eventuelt underskud. Endvidere indbetaler Selskabet beløb til dækning af de udgifter, pensionskassen påføres, som følge af, at et medlems pensionsrettigheder ændres efter Selskabets beslutning. Medlemmerne indbetaler ikke pensionsbidrag til pensionskassen.

Stk. 9. Medlemmerne hæfter ikke for pensionskassens forpligtelser. Medlemmerne kan ikke til eje eller pant overdrage eller på anden måde råde over rettigheder, som de har krav på. Sådanne rettigheder kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning.

II. PENSIONSVILKÅR

§ 2

Stk. 1. Pensionskassens medlemmer erhverver ret til egenpension, ægtefællepension, børnepension mv., efterindtægt og opsat pension mv. i henhold til de til enhver tid gældende regler i medfør af Lov om Tjenestemandspension med de undtagelser og ændringer, der følger af nærværende pensionsregulativ eller Pensionskassens vedtægter. Med regler i medfør af Lov om Tjenestemandspension sidestilles regler fastsat på andet retsgrundlag, i det omfang sådanne regler regulerer forhold angående tjenestemandspension omfattet af nævnte lov, således at det sikres, at medlemmer af Pensionskassen så vidt muligt behandles på vilkår svarende til statstjenestemænd.

Stk. 2. Ved ændringer i det i stk. 1 nævnte retsgrundlag, der ud fra en samlet vurdering af medlemmernes pensionstilsagn væsentligt begrænser dette, finder § 35, stk. 2 i Lov om tilsyn med Firmapensionskasser tilsvarende anvendelse med de tilpasninger, som det ændrede retsgrundlag måtte nødvendiggøre.

Stk. 3. Ved opgørelse af et medlems pensionsalder medregnes, uanset bestemmelserne i Lov om Tjenestemandspension § 4, stk. 1 og stk. 3, alene det antal år, i hvilket medlemmet efter sit fyldte 25. år har været tjenestegørende medlem af en firmapensionskasse, der er knyttet til et selskab i TDC-koncernen (tidligere Tele Danmark-koncernen). Lov om Tjenestemandspension § 4a finder dog tilsvarende anvendelse. Som led i frivillige fratrædelsesordninger for medlemmer over 60 år, kan Selskabet tillægge tjenestegørende medlemmer op til 4 års ekstraordinær forhøjet pensionsalder.

Stk. 4. I medfør af aftaler af 28. maj, 2. juni og 16. juni 1997 samt 6. januar, 8. januar og 10. januar 1998 indgået mellem Selskabet og de forhandlingsberettigede organisationer i forbindelse med de af Selskabets bestyrelse den 28. januar 1997 bebudede personalereduktioner i Selskabet i perioden 1997/98, kan der tillægges tjenestegørende medlemmer ekstraordinær forhøjet pensionsalder. Selskabet kan i overensstemmelse med protokol af 5. november 1996 mellem TDC A/S (tidligere Tele Danmark A/S) og Dansk Metal, teleafdelingerne (tidligere Telekommunikationsforbundet) i forbindelse med indgåelse af landsoverenskomst samt efterfølgende forhandling mellem TDC A/S (tidligere Tele Danmark A/S) og Lederforeningen i TDC (tidligere Tele Danmark) tillægge et nærmere specificeret antal medlemmer fra de hidtidige KTAS Erhverv A/S, KTAS Forlag A/S, Jydsk Telefon Erhverv A/S og Fyns Telefon Erhverv A/S med ret til opsat pension, indtil 5 års ekstraordinær forhøjet pensionsalder.

Stk. 5. Kapitlerne 1, 5, 10 og 11 (jf. dog regulativets § 3, stk. 2) i Lov om Tjenestemandspension finder ikke anvendelse i pensionskassen.

Stk. 6. Med hensyn til reglerne i Lov om Tjenestemandspension om fratrædelsesgodtgørelse finder §§ 6 og 7 i dette regulativ anvendelse.

§ 3

Stk. 1. Pensioner, efterindtægt og opsat pension reguleres med samme procentregulering som gældende for de tilsvarende ydelser under Lov om Tjenestemandspension. Ligeledes ydes tillæg efter samme principper som gældende efter Lov om Tjenestemandspension.

Stk. 2. Der foretages omberegning af pensioner og ydes tillæg, som anført i Lov om Tjenestemandspension §§ 40 - 44. Til pensioner, der udbetales på grundlag af en pensionsret, der opstår første gang pr. 1. januar 1997 eller senere, ydes dog ikke det i § 40, stk. 2, 1. pkt., jf. § 42, nævnte tillæg.

Stk. 3. Medlemmer, der pensioneres pr. 1. januar 1997 eller senere efter reglerne i dette regulativ, tillægges ved pensioneringen 2 ekstra skalatrin i forhold til det skalatrin vedkommende forud for tillæggelse af 2 ekstra skalatrin ville have fået beregnet pension efter på pensioneringstidspunktet. De nævnte 2 ekstra skalatrin indgår ved beregning af alle former for egenpension og ægtefællepension. Til medlemmer, der ved fratræden fra TDC-koncernen (tidligere Tele Danmark-koncernen) afgår med opsat pension ydes ikke 2 ekstra skalatrin, ligesom 2 ekstra skalatrin ikke indgår ved beregning af fratrædelsesgodtgørelse, jf. § 6 og § 7 nedenfor.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 gælder alene for medlemmer hvis pensionsret, før tillæggelsen af 2 ekstra skalatrin, ligger inden for skalatrin 9-33.

§ 4

Stk. 1. Ved et medlems pensionering, kan medlemmet vælge at modtage et engangsbeløb på op til 1,25 x den årlige egenpension, medlemmet er berettiget til, mod nedsættelse af medlemmets egenpension. Engangsbeløbet beregnes på grundlag af de år, for hvilke der er beregnet præmie til finansiering heraf. Nedsættelsen af egenpensionen beregnes aktuarmæssigt i overensstemmelse med det for pensionskassen gældende økonomiske og tekniske grundlag.

Stk. 2. Ved et medlems pensionering før det 60. år kan medlemmet vælge at udskyde beslutning om modtagelsen af det i stk. 1 nævnte éngangsbeløb indtil det fyldte 60. år. I tiden indtil det 60. år modtager medlemmet pension uden fradrag for engangsydelse. Fra det fyldte 60. år foretages fradrag for engangsydelse med det procentfradrag, der gælder for 60-årige.

Stk. 3. Medlemmer, der i tidsrummet fra 1. januar 1993 og indtil den 4. februar 1998 er pensioneret før det 60. år, som ikke har fået udbetalt engangsydelse, og som tidligst fylder 60 år den 4. februar 1998 kan vælge at få udbetalt éngangsydelse efter reglerne i stk. 2.

Stk. 4.  Størrelsen af ægtefælle- og børnepension mv. samt efterindtægt berøres ikke af medlemmets valg af engangsbeløb.

Stk. 5.  Medlemmer der lider af en livstruende sygdom kan i henhold til bekendtgørelse nr. 1031 af 24. oktober 2005, få udbetalt et engangsbeløb i henhold til § 4, stk. 1.

§ 5

Stk. 1. Den kompetence, der i henhold til Lov om Tjenestemandspension er tillagt Finansministeren, tilkommer i forhold til pensionskassens medlemmer Selskabet.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal Selskabet følge de af Finansministeren trufne afgørelser for så vidt angår:  

a) Den pensionsgivende løn, der for hvert skalatrin lægges til grund ved beregning af pensionen, jfr. Lov om Tjenestemandspension § 5 stk. 1;

b) Fastsættelse af et maksimum for pensionens størrelse, jf. Lov om tjenestemandspension § 6, stk. 1;

c) Beregning af nedsættelse af pensionen ved et medlems fratræden efter at være fyldt 60 år, men før sit 67. år, jf. Lov om Tjenestemandspension § 6, stk. 6-7 (I lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 var det stk. 4 – 5.);

d) Procentregulering af ydelserne, jf. Lov om Tjenestemandspension § 27 og § 3 i nærværende regulativ.

Stk. 3. Selskabet indhenter ikke udtalelse fra Lønningsrådet.

III.  OVERFØRSELSREGLER

§ 6

Hvis et medlem fratræder sin stilling og overgår til anden ansættelse, hvortil der er knyttet en pensionsordning med løbende ydelser oprettet i et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, der er omfattet af Lov om finansiel virksomhed eller Lov om tilsyn med firmapensionskasser, har medlemmet ret til, i stedet for ret til opsat pension, at få overført sin pensionshensættelse til den ny pensionsordning ved optagelsen i ordningen, jf. herved Lov om Tjenestemandspension § 25.

§ 7

Stk. 1. Et medlem, der ikke har opnået en pensionsalder på mindst 3 år, og som fratræder tjenesten uden at være berettiget til egenpension, er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse.

Stk. 2. Fratrædelsesgodtgørelsen beregnes som en forholdsmæssig andel af det beløb, som ville kunne overføres til en anden pensionsordning ved overgang til anden ansættelse, dersom medlemmet havde opnået netop 3 års pensionsalder.

Stk. 3. Dersom medlemmet overgår til anden ansættelse, hvortil der er knyttet en pensionsordning med løbende ydelser oprettet i et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, der er omfattet af Lov om finansiel virksomhed eller Lov om tilsyn med firmapensionskasser, skal fratrædelsesgodtgørelsen overføres til den ny pensionsordning ved optagelse i ordningen.

IV. FORSKELLIGE BESTEMMELSER

§ 8

Afgørelser, som efter dette regulativ beror på en helbredsbedømmelse, træffes af Pensionskassen.

§ 9

Til brug ved afgørelser, som efter dette regulativ beror på en helbredsbedømmelse, kan Pensionskassen forlange sådanne helbredsoplysninger, som den anser for nødvendige, samt kræve, at den pågældende underkaster sig særlige undersøgelser, eventuelt under indlæggelse til observation på hospital.

§ 10

Pensionskassen fastsætter reglerne for udbetaling af ydelserne efter dette regulativ.

§ 11

Hvor der i dette pensionsregulativ er henvist til bestemte kapitler eller §§ i Lov om Tjenestemandspension, refererer henvisningen til bekendtgørelse nr. 230 af 19. marts 2004 af Lov om Tjenestemandspension, jf. BILAG 1.

V. IKRAFTTRÆDELSES- OG OVERGANGSBESTEMMELSER

§ 12

Dette regulativs bestemmelser har virkning fra 1. januar 1994, medmindre andet er angivet i regulativet.

§ 13

Stk. 1. Pensionsalderen for de ved 1. april 1970 reglementets ikrafttrædelse ansatte medlemmer, der har erhvervet pensionsalder efter de hidtil gældende regler, omregnes på pensioneringstidspunktet på grundlag af den pensionsalder, der ville være opnået efter de indtil da gældende regler.

Stk. 2. Omregning efter stk. 1 foretages således:

En pensionsalder efter de hidtidige regler

under             10 år              omregnes til 25 år

fra                  10 år - 12 år   omregnes til 26 år

fra                  12 år - 14 år   omregnes til 27 år

fra                  14 år - 16 år   omregnes til 28 år

fra                  16 år - 18 år   omregnes til 29 år

fra                  18 år - 20 år   omregnes til 30 år

fra                  20 år - 22 år   omregnes til 31 år

fra                  22 år - 24 år   omregnes til 32 år

fra                  24 år - 26 år   omregnes til 33 år

fra                  26 år - 28 år   omregnes til 34 år

fra                  28 år - 31 år   omregnes til 36 år

fra                 31 år og derover omregnes til 37 år

Stk. 3. Pensionsalderen efter stk. 1-2 anvendes dog ikke som grundlag for beregning af pension, dersom medlemmet efter de øvrige bestemmelser i regulativet har opnået en pensionsalder, der er højere.

§ 14

Pensioner efter pensionsreglementerne af 1959 og tidligere pensionsreglementer til personer, hvis pensionsrettigheder beror på ansættelse, som er ophørt før 1. april 1970, behandles efter de som BILAG 2 vedlagte regler af 1. april 1970 for De Samvirkende Telefonselskaber, se i øvrigt Lov nr. 81 af 12. marts 1970.

*****

APPENDIKS

Vedrørende tjenesteudygtighed gælder følgende i forhold til pensionsregulativet.

Afgørelsen af, om medlemmet er i tjeneste/arbejde tilkommer Selskabet. Ved afgørelse af, om tilskadekomsten er af en sådan karakter at den begrunder krav på erstatning for tab af erhvervsevne - samt om den lovpligtige arbejdsskadesforsikring kommer til udbetaling - følges regler og retningslinjer i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring.

Et medlem, der afskediges på grund af utjenestedygtighed, som forårsaget af, at der under udførelsen af tjenesten er overgået medlemmet en tilskadekomst - oppebærer egenpension, med en pensionsalder på 37 år - uden at den pågældende nødvendigvis får udbetaling fra den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.