Bestyrelsesvalg 2022 – meld dit kandidatur i 2021

I 2022 skal generalforsamlingen vælge tre medlemmer og tre suppleanter til bestyrelsen. Medlemmer og pensionsmodtagere fra henholdsvis det tidligere JTP, FTP og KTP skal derfor vælge hvert ét bestyrelsesmedlem og én suppleant.

Kandidater, der ønsker at opstille som bestyrelsesmedlem eller suppleant, skal meddele det til bestyrelsen inden den 31. december 2021. En kandidat kan kun opstille i ét område, og han/hun opstiller enten som bestyrelsesmedlem eller som bestyrelsessuppleant.

Fra den 1. oktober og frem til den 31. december vil pensionskassens hjemmeside løbende blive opdateret med oplysning om, hvem der overfor bestyrelsen har meddelt, at man har stillet sit kandidatur til rådighed.

Er der ved fristens udløb kun opstillet én kandidat som bestyrelsesmedlem og én kandidat som suppleant i et valgområde, anses de pågældende for valgt uden urafstemning. Hvis mere end én kandidat stiller op til bestyrelsesposten og/eller til suppleantposten i et valgområde, skal der afholdes urafstemning.

Urafstemningen foregår skriftligt, og hvert medlem og hver pensionsmodtager har én stemme. Beslutning om valg træffes ved simpelt stemmeflertal.

I de valgområder, hvor der er opstillet mere end én kandidat offentliggøres kandidaterne i januar 2022. Kandidaterne præsenterer sig selv på hjemmesiden, og urafstemningen vil finde sted i 1. kvartal.

På den ordinære generalforsamling i 2022 offentliggøres valgresultatet, og de valgte personer tiltræder bestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingen.

Set fra det enkelte medlems side kan denne valgprocedure vises på følgende måde:

Krav til en opstillet kandidat (bestyrelsesmedlem eller suppleant) og til den samlede bestyrelse

En kandidat, der stiller op, skal opfylde følgende krav:

  • være medlem af TDP,
  • skal have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne varetage hvervet,
  • skal have tilstrækkeligt godt omdømme og kunne udvise hæderlighed, integritet og tilstrækkelig uafhængighed ved varetagelsen af hvervet,
  • må ikke være pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv på betryggende måde,
  • må ikke have indgivet begæring om eller være under rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering og
  • må ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at personen ikke vil varetage hvervet på forsvarlig måde.

Finanstilsynet har også stillet krav til den samlede bestyrelse:

  • Bestyrelsen skal være i stand til at udfordre direktionen, herunder stille relevante spørgsmål til direktionen og forholde sig kritisk til svarene,
  • bestyrelsen skal have den fornødne viden og erfaring om firmapensionskassens risici til at sikre en forsvarlig drift af firmapensionskassen, og
  • bestyrelsen skal have tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå firmapensionskassens aktiviteter og de hermed forbundne risici.

Som bestyrelsesmedlem skal man være indstillet på at bidrage til at opfylde kravene til den samlede bestyrelse gennem nuværende viden og erfaring eller gennem kompetenceudvikling.

--o--

Opstillede kandidater

Navn

Opstiller som

Valgkreds

Mogens Jensen Bestyrelsesmedlem JTP
Steen Jacobsen Bestyrelsesmedlem FTP
John Schwartzbach Bestyrelsesmedlem KTP
John Nim Suppleant JTP
Leif Bæk Suppleant JTP
Ida Strøh-Larsen Suppleant FTP
Hanne Trebbien Suppleant KTP

Senest opdateret 29. oktober 2021